ក្រុមហ៊ុន Audi Q7 បានបញ្ជាក់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ

នៅឆ្នាំក្រោយ